Onderhoud wegen

Mankementen aan wegen worden door de wegbeheerder opgelost. Het gemeentebestuur zorgt voor de gemeentewegen, het gewest zorgt voor de gewestwegen. Gewestwegen zijn de belangrijke verbindingswegen tussen gemeenten; je kan ze herkennen aan hun N-nummer.

De gewestwegen zijn eigendom van het Vlaamse Gewest en worden ook door het Agentschap Wegen en Verkeer (AWV) van het gewest beheerd en onderhouden. Het gemeentebestuur van Retie heeft dus geen rechtstreekse bevoegdheid over deze wegen. Het bestuur dat de gewestwegen beheert, heeft zijn hoofdzetel in Antwerpen,maar je vindt ook een districtszetel in De Breem 5, 2350 Vosselaar, T 014 47 30 00.

Het gemeentelijk werkliedenpersoneel zorgt voor:

  • het regelmatig opruimen van zwerfvuil op en langs de wegen en op alle openbare plantsoenen en pleinen;
  • een efficiënte sneeuw- en ijzelbestrijding tijdens de winterperiode, volgens een bepaalde volgorde. Ook de bewoners moeten volgens het politiereglement zelf het voetpad voor hun eigendom sneeuw- en ijzelvrij maken over een breedte van één meter;
  • de kleinere en dagelijkse onderhoudswerken aan wegen, voetpaden en fietspaden;
  • de gewone onderhoudswerken aan rioleringen. Deze werken omvatten onder meer het uitvoeren van kleine herstellingen aan huisaansluitingen onder het openbaar domein, het herstellen of vastleggen van putdeksels enzovoort.

Buitengewone onderhoudswerken worden aanbesteed en dus uitgevoerd door aannemers:

  • herstellingswerken aan wegen en rioleringen;
  • onderhoud en kleine herstellingen van pompstations;
  • reinigen van straatkolken;
  • verbeteren of vernieuwen van bestaande wegen.


Bij werken of manifestaties langs gewestwegen waarbij verkeersmaatregelen nodig zijn, moet de gemeente het gewest vooraf om toelating vragen.

Gewestwegen in Retie 

 

 N18  Provinciebaan, Turnhoutsebaan tot aan kruispunt met R18, Molsebaan
 N118  Europalaan, Kerkhofstraat, Geelsebaan
 N123  Pontfort, Kasteelstraat tot aan kruispunt met R18, Kloosterstraat, Hulselstraat, Brand, Postelsebaan
 R18  Ringweg Retie (m.u.v. Veldenstraat)