Elektronische vreemdelingenkaart

De elektronische vreemdelingenkaart vervangt de papieren verblijfsvergunning van zowel EU-burgers als niet-EU-burgers. Zo krijgen ook niet-Belgen toegang tot toepassingen van e-government en kunnen ook zij documenten elektronisch ondertekenen.

Voorwaarden

Zowel EU-burgers als niet-EU-burgers ouder dan 12 jaar kunnen een elektronische vreemdelingenkaart aanvragen. Er zijn verschillende types vreemdelingenkaarten.

Procedure

De procedure tot het bekomen van een machtiging tot verblijf en bijgevolg tot het bekomen van een verblijfskaart is verschillend naar gelang de nationaliteit en het doel van verblijf.

Om te weten voor welke kaart u in aanmerking komt, dient u zich te melden bij de dienst Burgerzaken.

De vreemdelingenkaart wordt afgeleverd nadat het recht verworven is in België te verblijven of er zich te vestigen.

Regelgeving

De afgifte van kaarten aan vreemdelingen wordt geregeld door:

 • de Europese Verordening (EG) nr. 1030/2002 van de Raad van 13 juni 2002 betreffende de invoering van een uniform model voor verblijfstitels van onderdanen van derde landen
 • de vreemdelingenwet van 15 december 1980 betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen
 • de wet van 19 juli 1991 betreffende de bevolkingsregisters en de identiteitskaarten;
 • de wet van 8 augustus 1983 tot regeling van een Rijksregister van de natuurlijke personen en door de uitvoeringsbesluiten van deze wetten.

Wat meebrengen

 • Paspoort of identiteitskaart van land van herkomst;
 • Uw huidige verblijfskaart of het attest van verlies of diefstal van deze kaart;
 • Een recente pasfoto (maximaal 6 maanden oud) die voldoet aan de voorwaarden voor pasfoto's;
 • Bij de activering van de kaart: de brief met uw pincode en pukcode.

Kostprijs

De meest actuele tarieven kan je steeds hier raadplegen.

EU-burgers

 • Normale procedure: 22,30 EUR (tarief 2024)
 • Spoedprocedure: 119,60 EUR (tarief 2024)

Niet-EU-burgers

 • Normale procedure: 22,80 EUR (tarief 2024)
 • Spoedprocedure: 119,60 EUR (tarief 2024)