Lang verblijf: Reisdocumenten voor erkende vluchtelingen, erkende staatlozen en vreemdelingen (niet-EU-burgers)

De paspoortdiensten van de gemeenten zijn sinds 1 januari 2018 bevoegd voor de behandeling van de aanvragen en de afgifte van reisdocumenten voor erkende vluchtelingen, erkende staatlozen en niet-Belgen onder bepaalde voorwaarden, die ingeschreven zijn in de bevolkingsregisters van de gemeente.

Voorwaarden

 1. Identiteit staat vast.
 2. In België genieten van een verblijfsrecht van onbepaalde duur.
 3. Nationaliteit of statuut staat duidelijk vast.
 4. Geen nationaal paspoort of (nood) reisdocument kunnen krijgen.
 5. Niet het voorwerp uitmaken van vrijheid beperkende gerechtelijke maatregelen of van wettelijk bepaalde maatregelen die de bewegingsvrijheid beperken met het oog op de bescherming van de nationale of openbare veiligheid, de handhaving van de openbare orde, de voorkoming van strafbare feiten, de bescherming van de gezondheid of de goede zeden of van de rechten en vrijheden van anderen.

Procedure

Je meldt je aan op de dienst Burgerzaken met je huidige verblijfstitel. Je krijgt vervolgens een afspraak om je terug aanmelden en het reisdocument aan te vragen. In afwachting worden de voorwaarden gecontroleerd en eventueel bijkomende informatie gegeven en/of documenten gevraagd.

Indien je een niet-Belg bent, en niet als staatloze of vluchteling erkend bent én geen nationaal paspoort of ander reisdocument hebt of kunt krijgen, dien je op voorhand contact op te nemen met de Directie Reis-en Identiteitsdocumenten – Dienst C2.2 Individuele Dossiers en Nationale Regelgeving van de Federale Overheidsdienst Buitenlandse Zaken. Zij zullen de aanvraag eerst behandelen en een geschreven akkoord aan jou overmaken die je dient voor te leggen op de dienst Burgerzaken (enkel geldig indien niet langer dan 2 weken oud).

Regelgeving

Wettelijke basis: Artikels 57, 1ste lid, 3°, 59 en 60 van het Consulair Wetboek, ingevoerd door de Wet van 21 december 2013 houdende het Consulair Wetboek (BS 21/01/2014).

Artikels 6 en 7 van het ministerieel besluit van 19/04/2014 aangaande de afgifte van paspoorten (BS 04/06/2014).

De wet van 26 juni 1953 houdende goedkeuring van het Internationaal Verdrag betreffende de status van vluchtelingen en van de Bijlagen, ondertekend op 28 juli 1951 te Genève (BS 04/10/1953).

De wet van 12 mei 1960 houdende goedkeuring van het Verdrag betreffende de status van staatlozen en van de Bijlagen, ondertekend op 28 september 1954 te New York (BS 10/08/1960).

Hoofdstukken V, VI en VII van de Richtlijn 2004/83/EG van de Raad van 29 april 2004 inzake minimumnormen voor de erkenning van onderdanen van derde landen en staatlozen als vluchteling of als persoon die anderszins internationale bescherming behoeft, en de inhoud van de verleende bescherming. Artikel 25 voorziet in de afgifte van een reisdocument aan personen met de subsidiaire beschermingsstatus die geen nationaal paspoort kunnen verkrijgen.

Hoofdstuk II van de Wet van 15 december 1980 betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen. Dit hoofdstuk betreft de vluchtelingen en personen die voor subsidiaire bescherming in aanmerking komen.

De wet van 1 juni 2016 tot wijziging van de wet van 15 december 1980 betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen (BS 28/06/2016), art. 7.

Wat meebrengen

 • 1 recente pasfoto volgens ICAO criteria (meer info: www.fotopaspoort.be)
 • Huidige verblijfstitel
 • Eventueel andere stavingsstukken nodig voor de aanvraag (akkoord FOD Buitenlandse Zaken, attest CGVS …)

Kostprijs

De meest actuele tarieven kan je steeds hier raadplegen.

Meerderjarigen

 • Gewone procedure: 69,30 EUR (tarief 2024)
 • Dringende procedure: 246,70 EUR (tarief 2024)
 • Superdringende procedure (zelf af te halen in Brussel): 306,70 EUR (enkel erkend vluchtelingen en staatlozen - tarief 2024)

Minderjarigen

 • Gewone procedure: 41,00 EUR (tarief 2024)
 • Dringende procedure: 210,00 EUR (tarief 2024)
 • Superdringende procedure (zelf af te halen in Brussel): 270,00 EUR (enkel erkend vluchtelingen en staatlozen - tarief 2024)