College van burgemeester en schepenen

De burgemeester staat aan het hoofd van de gemeente en is de vertegenwoordiger van de regering. Hij staat aan het hoofd van het schepencollege en het vast bureau.

Het college van burgemeester en schepenen bestaat uit 6 leden: de burgemeester en 5 schepenen.

Het decreet lokaal bestuur bepaalt ook dat in elk OCMW een vast bureau moet worden opgericht, als het uitvoerend orgaan van het OCMW. De samenstelling is dezelfde als die van het schepencollege.

Het college van burgemeester en schepenen en het vast bureau vergaderen wekelijks. De vergaderingen zijn niet openbaar.

Het schepencollege is het uitvoerend orgaan van de gemeente en neemt het dagelijks bestuur van de gemeente waar.

Het college heeft enkel toegewezen bevoegdheden en staat o.a. in voor het uitvoeren van de beslissingen van de gemeenteraad, het beheren van de goederen en inkomsten van de gemeente, het voeren van rechtsgedingen waarbij de gemeente betrokken is en het houden van de registers van de burgerlijke stand. Het college is een collegiaal orgaan: de leden hebben geen individuele beslissingsbevoegdheid. Het college beslist bij gewone meerderheid.

Besluitenlijsten

De openbare besluitenlijsten van de zittingen van het schepencollege en de reglementen en burgemeestersbesluiten vanaf 21 juni 2021 vind je terug in de raadpleegomgeving.

Samenstelling