Gemeentelijk Ruimtelijk Structuurplan

Na overleg met provincie en gewest en na toetsing aan het ruimtelijk structuurplan Vlaanderen (RSV) en het provinciaal structuurplan Antwerpen (RSPA), maakte het gemeentebestuur het gemeentelijk ruimtelijk structuurplan (GRS) op. Dit structuurplan legt de krachtlijnen vast van duurzame, ruimtelijke ontwikkelingen voor de toekomst in de gemeente Retie. Het structuurplan omhelst de ontwikkelingen in en de raakpunten tussen wonen, handel en bedrijvigheid, landbouw, natuur en landschap, mobiliteit en recreatie.

De opmaak van een Provinciaal Beleidsplan Ruimte volgt een aantal wettelijk vastgelegde stappen (een procedure). In die procedure wordt de mogelijkheid voorzien om ‘onderdelen van gemeentelijke beleidskaders of gemeentelijke ruimtelijke structuurplannen te omschrijven of aan te duiden die niet langer geldig zijn’ (art. 2.1.8, §2, tweede lid VCRO; art. 215, §2, eerste lid decreet van 8 december 2017 houdende wijziging van diverse bepalingen inzake ruimtelijke ordening, milieu en omgeving en art. 30 uitvoeringsbesluit).
Op 26 oktober 2023 besliste de provincieraad van Antwerpen om bij de definitieve vaststelling van het Provinciaal Beleidsplan Ruimte Antwerpen in de gemeentelijke ruimtelijke structuurplannen (GRS’en) onderdelen te omschrijven die niet langer geldig zijn. Deze zijn terug te vinden in de bijlage.