Verpachting jachtrecht

Gepubliceerd op woensdag 13 september 2023 8.17 u.
Het gemeentebestuur van Retie zal overgaan tot de openbare verpachting van het jachtrecht op verschillende gemeentegoederen voor een periode van 9 jaar.

Op bepaalde gemeentelijke eigendommen is het aangewezen het jachtrecht te verhuren. Zoals bepaald in artikel 11 van het jachtdecreet is het jagen op de domeinen van openbare besturen alleen geoorloofd ingevolge het jachtrecht toegekend volgens de principes van mededinging en transparantie. Om die reden en aangezien de 9-jarige termijn van de verpachting die inging op 1 oktober 2014 van rechtswege eindigt zoals vastgesteld in het besluit van het college van burgemeester en schepenen van 19 augustus 2014, wordt overgegaan tot de openbare aanbesteding van het jachtrecht op bepaalde gronden in eigendom van de gemeente Retie.

De aanbieding geschiedt:
  • of bij aangetekend aanbod, ten laatste op maandag 25 september 2023 per post toe te sturen onder dubbel gesloten omslag en gericht aan het college van burgemeester en schepenen, Markt 1 te 2470 Retie;
  • of bij aanbod onder gesloten omslag, vóór het aanvangsuur van de opening der aanbiedingen, tegen ontvangstbewijs aan de balie van het gemeentehuis overhandigd voor zover er geen aangetekend aanbod is gebeurd door dezelfde persoon;
  • of bij aanbod per mail aan secretariaat@retie.be, vóór het aanvangsuur van de opening der aanbiedingen, voor zover er geen aangetekend aanbod is gebeurd of voor zover er geen aanbod onder gesloten omslag werd binnengebracht.


In alle gevallen gebeurt het aanbod met vermelding "Verpachting van het jachtrecht Lot 1" en/of "Verpachting van het jachtrecht Lot 2". De aanbieder dient de jaarlijkse pachtprijs, uitgedrukt in Euro, te vermelden. De opening der aanbiedingen zal plaatsvinden op maandag 25 september 2023 om 14 uur, in het gemeentehuis, Markt 1 te 2470 Retie. Hoewel de opening der aanbiedingen openbaar is, worden de kandidaten niet geacht aanwezig te zijn. De pacht zal door het college van burgemeester en schepenen toegewezen worden aan diegene die het hoogste regelmatige bod doet. Het hoger bod geschiedt conform artikel 11 van het jachtdecreet van 24 juli 1991 en het besluit van de Vlaamse Regering van 1 december 1998.