Vernieuwde taxiregelgeving 2020

Welke documenten moet je bij de gemeente aanvragen?

Vergunning individueel bezoldigd personenvervoer (IBP)

Welke diensten kan je in één voertuig combineren met de vergunning IBP?

Straattaxi

 • Het voertuig wordt aangeboden aan de klant op openbare weg.
 • De rit moet minstens een kwartier op voorhand besteld worden.

Standplaatstaxi

 • Het voertuig mag de openbare taxistandplaatsen van de gemeente gebruiken.
 • Hiervoor heb je een machtiging nodig.

Ceremonieel vervoer

 • Het voertuig mag gebruikt worden voor ceremonies van minstens drie uur.
 • Dit gebeurt telkens op basis van een schriftelijke overeenkomst.

Openbaarvervoertaxi

 • De opdrachten voor het gebruik van het voertuig komen binnen via de Mobiliteitscentrale.

Wie kan de een vergunning IBP aanvragen?

Een onderneming die betaald personenvervoer aanbiedt in een voertuig dat uitgerust is voor het vervoeren van maximum 9 personen (bestuurder inbegrepen) en waar de klant of inzittenden de bestemming bepalen, kan een vergunning IPB aanvragen.

Waar kan je een vergunning IBP aanvragen?

Je vraagt de vergunning IBP aan in de gemeente waar de exploitatiezetel gevestigd is.

Hoe kan je een vergunning IBP aanvragen?

Dit gebeurt bij voorkeur digitaal via volgende link: https://centaurus2020.vlaanderen.be

Volgende documenten worden bij de aanvraag van de vergunning gevoegd:

 • Een uittreksel uit het strafregister conform artikel 596.1-27 voor elke zaakvoerder of bestuurder belast met het dagelijks beheer. Dit attest mag bij het indienen niet ouder zijn dan 3 maanden.
 • Inschrijving van de onderneming in de KBO of de vermelding in de statuten van de activiteit individueel bezoldigd personenvervoer.
 • Een attest kennis Nederlands van niveau B1 (of A2 mits erewoordverklaring om binnen de twee jaar niveau B1 te halen) volgens het Europees Referentiekader voor Talen (ERK) voor elke zaakvoerder of bestuurder belast met het dagelijks beheer.
 • Een attest waaruit blijkt dat de exploitant in orde is met de sociale bijdragen (sociaal verzekeringsfonds voor zelfstandige of RSZ).
 • Een attest waaruit blijkt dat de exploitant in orde is met fiscale lasten (attest FOD Financiën).
 • Bewijsstukken die aantonen dat de exploitant over de voertuigen mag beschikken (bestelbon, aankoopfactuur, leasingovereenkomst, …).

Wat is de geldigheidsperiode en de levertermijn van de vergunning IBP?

Indien de exploitant voldoet aan deze voorwaarden, ontvangt hij een vergunning IBP die vijf jaar geldig is.

De vergunning wordt afgeleverd binnen een termijn van 45 dagen nadat de aanvraag volledig verklaard werd (of 60 dagen indien in de vakantieperiode).

Jaarlijks moet de exploitant zijn uittreksel uit het strafregister conform artikel 596,1-27 van maximaal 3 maanden oud, bezorgen aan de gemeente.

Wat is het tarief van de vergunning IBP?

De exploitant betaalt een jaarlijkse retributie van 350 euro per voertuig (250 euro indien voldaan aan minimale emissienormen geldend na 01/01/2025).

Bestuurderspas

Wie kan een bestuurderspas aanvragen?

Vanaf 1 juli 2020 heeft elke taxichauffeur in het Vlaams gewest een bestuurderspas nodig, ongeacht het statuut.

Chauffeurs die al een taxibrevet of erkenningskaart van hun stad of gemeente hebben, moeten de bestuurderspas ook aanvragen vóór 1 juli 2020. Houd hierbij rekening met een behandelingstermijn van maximum 45 dagen.

Waar kan je een bestuurderspas aanvragen?

Je vraagt de bestuurderspas aan in de gemeente waar je woont. Taxichauffeurs die buiten het Vlaams Gewest wonen, doen de aanvraag in een Vlaamse gemeente naar keuze.

Hoe kan je een bestuurderspas aanvragen?

Dit gebeurt bij voorkeur digitaal via volgende link: https://centaurus2020.vlaanderen.be

De bestuurder voldoet aan de volgende voorwaarden: 

 • De bestuurder is minstens 2 jaar in het bezit van een rijbewijs.
 • De bestuurder beschikt over een rijbewijs met geldige medische keuring voor bezoldigd personenvervoer.
 • De bestuurder beschikt over een toelating om arbeidsprestaties te verrichten (enkel indien u een buitenlandse staatsburger bent).
 • De bestuurder voldoet aan de moraliteitsvoorwaarden zoals bepaald in artikel 25 van het Uitvoeringsbesluit van 8 november 2019. 
 • De bestuurder voldoet aan de taalvereisten: minimum taalkennis niveau B1 (of A2 mits erewoordverklaring om binnen de twee jaar niveau B1 te halen) volgens het Europees Referentiekader.

Volgende documenten worden bij de aanvraag van de bestuurderspas toegevoegd:

 • Kopie van het rijbewijs met geldige medische keuring.
 • Een beroepskaart of arbeidskaart (internationale werknemers) indien van toepassing.
 • Een uittreksel uit het strafregister conform artikel 596.1-28. Dit attest mag bij het indienen niet ouder zijn dan 3 maanden.
 • Een attest kennis Nederlands van niveau B1 (of A2 en een erewoordverklaring om binnen de twee jaar niveau B1 te halen) volgens het Europees Referentiekader voor Talen (ERK).

Wat is de geldigheidsperiode en de levertermijn van de bestuurderspas?

Indien u voldoet aan de voorwaarden, ontvangt u een bestuurderspas die geldig is voor 5 jaar. De bestuurderspas wordt elke 5 jaar hernieuwd volgens dezelfde voorwaarden als hierboven. 

Jaarlijks moet de chauffeur zijn uittreksel uit het strafregister conform artikel 596,1-28 van maximaal 3 maanden oud, bezorgen aan de gemeente.

Wat is het tarief van de bestuurderspas?

Bij afhaling van de bestuurderspas betaalt u een retributie van 20 euro (jaarlijks geïndexeerd bedrag).

Welke nummerplaat moet je aanvragen?

Voor een nieuwe vergunning moeten exploitanten een kentekenplaat aanvragen om diensten van Individueel Bezoldigd Personenvervoer uit te voeren. Hiervoor kan je terecht bij de Dienst voor Inschrijvingen van Voertuigen (DIV) (https://mobilit.belgium.be/nl/wegverkeer/inschrijving_van_voertuigen/contacteer_div).

Bij de verderzetting van de huidige exploitatie onder de nieuwe regelgeving blijven de kentekenplaten behouden. Iedereen wordt taxidienst (openbare dienstverlening), indien men geen dienst doet als ceremonieel vervoer. Om de busstroken te kunnen gebruiken, dient men wel een TX-plaat aan te schaffen. TL-platen mogen niet op de busbaan.

Hoe bepaal je de ecoscore van je voertuig?

Deze kan je bekomen aan de hand van je chassisnummer.

Dit nummer kan je ingeven via volgende link: https://ecoscore.be/en/home

Kijk in onderstaande tabel na of het voertuig voldoet aan de minimale emissienormen. Vanaf 1 januari 2020 gelden de volgende emissienormen en deze worden trapsgewijs verstrengd.

Aantal zitplaatsen Vanaf 1/1/2020 Vanaf 1/1/2025 Vanaf 1/1/2030
  Inschrijving DIV voor 1/1/2020* Inschrijving DIV na 1/1/2020* Inschrijving DIV voor 1/1/2025* Inschrijving DIV na 1/1/2025* Inschrijving DIV voor 1/1/2030* Inschrijving DIV na 1/1/2030*
Tot 5 Geen 71 71 74 74 Zero-emissie
5 tot 8 Geen 66 66 71 71 Zero-emissie
Vanaf 8 (minibus) Geen 56 56 61 61 Zero-emissie

 * dit is een inschrijving als voertuig bezoldigd personenvervoer (dus met nummerplaat T-X of T-L)

 • Vanaf 1 januari 2020 gelden de minimale emissienormen alleen voor de voertuigen die bij de DIV zijn ingeschreven na die datum.
 • Vanaf 1 januari 2025 moeten alle voertuigen aan de minimale emissienormen voldoen.
 • Vanaf 1 januari 2030 moeten alle voertuigen zero-emissie zijn, dat wil zeggen dat het een elektrisch voertuig met een batterij is ofwel dat het een voertuig is met een elektrische motor gevoed door een brandstofcel.

Welke documenten moeten aan boord van het voertuig aanwezig zijn?

Vergunningen IPB

Straattaxi’s en standplaatstaxi’s

Elk voertuig in dienst heeft twee geplastificeerde vergunningskaarten voor individueel bezoldigd personenvervoer aan boord.

Eén kaart wordt op de rugleuning van de voorste passagiersstoel bevestigd. Als het voertuig maar over twee deuren beschikt, wordt die kaart op het dashboard bevestigd. De gegevens van die kaart zijn leesbaar voor de vervoerde persoon.

De tweede kaart wordt bevestigd aan de achterruit, rechts onderaan, tenzij het voertuig beschikt over een tarievenkaart. De gegevens van die kaart zijn van buiten uit leesbaar voor derden.

Ceremonieel vervoer

Elk voertuig in dienst heeft twee geplastificeerde vergunningskaarten voor individueel bezoldigd personenvervoer aan boord.

Eén kaart wordt op de rugleuning van de voorste passagiersstoel bevestigd. Als het voertuig maar over twee deuren beschikt, wordt die kaart op het dashboard bevestigd. De gegevens van die kaart zijn leesbaar voor de vervoerde persoon.

De tweede vergunningskaart wordt bevestigd aan de binnenkant van de voorruit, rechts bovenaan, zodat deze voor derden leesbaar is van buiten.

Openbaarvervoertaxi’s

Enkel voertuigen die vergund zijn als straattaxi kunnen worden ingezet als OV-taxi. Met betrekking tot de vergunningen aan boord zijn hier dus dezelfde regels van toepassing als bij de straattaxi’s.

Tariefstructuur

Straattaxi’s en standplaatstaxi’s

De tariefstructuur wordt voor het begin van de rit, of bij een bestelde rit voor het begin van de bestelling, op een transparante manier kenbaar gemaakt aan de kandidaat-klant.

De tariefstructuur bestaat uit één of meer componenten, waaronder: 

 • de startprijs
 • de wachtprijs per minuut
 • de prijs per kilometer
 • de prijs per minuut
 • het gecombineerd tarief
 • het forfaitair tarief voor een welbepaalde rit
 • het minimum- en maximumtarief voor een welbepaalde rit.

Minstens alle gebruikte componenten worden vermeld .

De tariefstructuur is op fysieke wijze zichtbaar in het voertuig, op een tarievenkaart, waarvan het model is vastgelegd. De tariefstructuur wordt bevestigd op achterste zijruit aan de rechterkant. 

Ceremonieel vervoer

Het voertuig mag alleen ter beschikking gesteld worden van een natuurlijke of rechtspersoon voor een ceremonie op basis van een schriftelijke overeenkomst waarvan het model vooraf bepaald is en waarvan een exemplaar zich op de zetel van de onderneming bevindt, en een kopie aan boord van het voertuig. 

Het voertuig wordt op basis van de overeenkomst minstens drie uur aaneensluitend ter beschikking gesteld.

De klachtenkanalen worden vermeld in de overeenkomst.

Openbaarvervoertaxi’s

De tarieven worden bepaald in samenspraak met de Mobiliteitscentrale. Deze worden vooraf aan de klant meegedeeld.

Welke apparatuur moet je in het voertuig installeren?

Straattaxi’s en standplaatstaxi’s

Straattaxi’s en standplaatstaxi’s moeten apparatuur hebben die:

 • enerzijds de rittengegevens kan registreren, 
 • anderzijds de juiste informatie kan overmaken aan de klant, zoals het op voorhand geven van een indicatie van de totale ritprijs.

Dit kan in de vorm van een taximeter of een app.

De standplaatstaxi’s zijn bovendien voorzien van een taxilicht, dat brandt wanneer het voertuig vrij is en in alle andere gevallen gedoofd is.

Ceremonieel vervoer

Voor ceremonieel vervoer werd geen verplichte apparatuur gespecifieerd.

Openbaarvervoertaxi

Voor de openbaarvervoertaxi moet je vanaf eind 2021 een overeenkomst met de (nog op te richten) Mobiliteitscentrale hebben.

Enkel voertuigen die vergund zijn als straattaxi kunnen worden ingezet als OV-taxi. De minister of zijn gemachtigde kan uitzonderingen bepalen voor voertuigen die uitsluitend ingezet worden voor het vervoer van personen met verminderde mobiliteit. De Mobiliteitscentrale kan bovendien aanvullende voorwaarden bepalen met betrekking tot de herkenbaarheid van het voertuig.