Vergunning individueel bezoldigd personenvervoer

Welke diensten kan je in één voertuig combineren met de vergunning IBP?

Straattaxi
 • Het voertuig wordt aangeboden aan de klant op openbare weg.
 • De rit moet minstens een kwartier op voorhand besteld worden.
Standplaatstaxi
 • Het voertuig mag de openbare taxistandplaatsen van de gemeente gebruiken.
 • Hiervoor heb je een machtiging nodig.
Ceremonieel vervoer
 • Het voertuig mag gebruikt worden voor ceremonies van minstens drie uur.
 • Dit gebeurt telkens op basis van een schriftelijke overeenkomst.
Openbaarvervoertaxi
 • De opdrachten voor het gebruik van het voertuig komen binnen via de Mobiliteitscentrale.

Wie kan de een vergunning IBP aanvragen?

Een onderneming die betaald personenvervoer aanbiedt in een voertuig dat uitgerust is voor het vervoeren van maximum 9 personen (bestuurder inbegrepen) en waar de klant of inzittenden de bestemming bepalen, kan een vergunning IPB aanvragen.

Waar kan je een vergunning IBP aanvragen?

Je vraagt de vergunning IBP aan in de gemeente waar de exploitatiezetel gevestigd is.

Dit gebeurt bij voorkeur digitaal via volgende link: https://centaurus2020.vlaanderen.be

Volgende documenten worden bij de aanvraag van de vergunning gevoegd:

 • Een uittreksel uit het strafregister conform artikel 596.1-27 voor elke zaakvoerder of bestuurder belast met het dagelijks beheer. Dit attest mag bij het indienen niet ouder zijn dan 3 maanden.
 • Inschrijving van de onderneming in de KBO of de vermelding in de statuten van de activiteit individueel bezoldigd personenvervoer.
 • Een attest kennis Nederlands van niveau B1 (of A2 mits erewoordverklaring om binnen de twee jaar niveau B1 te halen) volgens het Europees Referentiekader voor Talen (ERK) voor elke zaakvoerder of bestuurder belast met het dagelijks beheer.
 • Een attest waaruit blijkt dat de exploitant in orde is met de sociale bijdragen (sociaal verzekeringsfonds voor zelfstandige of RSZ).
 • Een attest waaruit blijkt dat de exploitant in orde is met fiscale lasten (document afgeleverd door MinFin op naam van de rechtspersoon).
 • Bewijsstukken die aantonen dat de exploitant over de voertuigen mag beschikken (bestelbon, aankoopfactuur, leasingovereenkomst, …).

Wat is de geldigheidsperiode en de levertermijn van de vergunning IBP?

Indien de exploitant voldoet aan deze voorwaarden, ontvangt hij een vergunning IBP die vijf jaar geldig is.

De vergunning wordt afgeleverd binnen een termijn van 45 dagen nadat de aanvraag volledig verklaard werd (of 60 dagen indien in de vakantieperiode).

Jaarlijks moet de exploitant zijn uittreksel uit het strafregister conform artikel 596,1-27 van maximaal 3 maanden oud, bezorgen aan de gemeente.

Wat is het tarief van de vergunning IBP?

De exploitant betaalt een jaarlijkse retributie van 350 euro per voertuig (250 euro indien voldaan aan minimale emissienormen geldend na 01/01/2025).