Stroomgebiedbeheerplannen 2022-2027

Gepubliceerd op maandag 7 november 2022 12.52 u.
Op 1 juli 2022 stelde de Vlaamse Regering de stroomgebiedbeheerplannen (SGBP) voor de Vlaamse delen van de internationale stroomgebiedsdistricten van de Schelde en van de Maas vast.

De plannen bevatten maatregelen en acties voor de periode 2022-2027 om de toestand van de watersystemen te verbeteren en om het overstromingsrisico en het waterschaarste- en droogterisico te verminderen.

Samen met de plannen keurde de Vlaamse Regering ook de conceptnota ‘De grote STROOMversnelling’ goed, een nota die extra beleid en doelstellingen aankondigt om tegen 2027 de watersystemen in een goede watertoestand te krijgen.

De SGBP 2022-2027 werden voorbereid binnen de Coördinatiecommissie Integraal Waterbeleid (CIW) en de bekkenstructuren. Ze bestaan uit verschillende plandelen: een Vlaams deel voor de stroomgebiedsdistricten van Schelde en Maas, elf bekkenspecifieke delen, zes grondwatersysteemspecifieke delen en een maatregelenprogramma. Ook de herziene zoneringsplannen en gebiedsdekkende uitvoeringsplannen maken onderdeel uit van de SGBP 2022-2027.

Bekendmaking stroomgebiedbeheerplannen

Het gecoördineerd decreet Integraal Waterbeleid voorziet dat de vastgestelde SGBP digitaal ter beschikking gesteld worden. De integrale plannen en alle bijhorende informatie zijn te raadplegen op www.stroomgebiedbeheerplannen.be