Subsidie voor de aanleg en het beheer van kleine landschapselementen

Het gemeentebestuur wil een stimulans geven voor het aanplanten van kleine landschapselementen in het landelijk gebied. Hagen, houtkanten en bomenrijen die als zelfstandig element voorkomen en die bestaan uit streekeigen boom- en struiksoorten komen in aanmerking voor een premie.

Voorwaarden

 • De aanplanting moet worden uitgevoerd overeenkomstig de bestaande wetten, reglementen en gebruiken.
 • De combinatie met een gaasdraad met een minimum afmeting van de mazen van 8 cm x 8 cm is mogelijk.
 • Het plantgoed moet een minimale afmeting hebben van 40 tot 60 cm hoogte voor bosplantsoen en heesters, en 8 tot 10 cm stamomtrek bij hoogstammige bomen.

Komen niet in aanmerking voor een subsidie: percelen in woongebieden, aanplantingen rond gebouwen, afbakeningen van siertuinen en perken, en (her)beplanting opgelegd in natuur,- kap-, of omgevingsvergunningen.

Kleine landschapselementen zijn erg belangrijk voor het behoud van de natuur- en landschapswaarde in de gemeente. Wie kleine landschapselementen aanlegt of beheert, kan hiervoor een subsidie aanvragen.

U kunt de subsidie aanvragen als u hagen, heggen, houtkanten, houtwallen, hakhoutstoven in rijverband, bomenrijen, knotbomen aanlegt of beheert. Ook voor natuurtechnische graafwerkzaamheden (o.a. het aanleggen en onderhouden van poelen en veedrinkputten) kunt u een subsidie aanvragen.

Voorwaarden

U bent eigenaar of grondgebruiker in het landelijke gebied:

 • in agrarisch gebied
 • in landschappelijk waardevol agrarisch gebied
 • in natuurgebied
 • in natuurgebied met wetenschappelijke waarde of in een natuurreservaat
 • in parkgebied
 • in bosgebied
 • in buffergebied
 • of in groengebied.

U houdt voor de aanleg, de heraanleg of het beheer van de kleine landschapselementen rekening met de voorwaarden opgenomen in het subsidiereglement.

Bedrag

Het subsidiebedrag hangt af van welk klein landschapselement u aanlegt of beheert.

Hoe aanvragen

Wens je een subsidie aan te vragen voor het aanplanten van kleine landschapselementen, neem je contact op met de dienst Omgeving.

De premie dient schriftelijk aangevraagd te worden bij het college van burgemeester en schepenen door middel van het voorgeschreven aanvraagformulier . De premie bedraagt 0,25 EUR per stuk voor bosplantsoenen en heesters, en 7,00 EUR per hoogstammige boom, met een maximum van 200,00 EUR per kadastraal perceel en per dienstjaar.