Toelating voor afwijking op de wekelijkse rustdag

Elke handelaar of ambachtsman moet, behoudens uitzonderingen, verplicht een wekelijkse rustdag hebben. De wekelijkse rustdag is een ononderbroken periode van 24 uur. De rustdag begint automatisch op zondag om 5 uur of om 13 uur en eindigt op de volgende dag op hetzelfde uur. De gemeente kan op jaarbasis 15 afwijkingen op de wekelijkse rustdag verlenen.

Voorwaarden

Het college van burgemeester en schepenen kan onder bepaalde voorwaarden afwijkingen toestaan op de wekelijkse rustdag:

  • op vraag van één of meerdere handelaars of van een vereniging van handelaars of ambachtslieden

  • naar aanleiding van bijzondere en voorbijgaande omstandigheden of ter gelegenheid van jaarbeurzen of jaarmarkten

  • per jaar kunnen er maximaal 15 afwijkingen op de wekelijkse rustdag worden toegestaan

  • een afwijking geldt voor het hele deel of voor een gedeelte van het grondgebied, maar kan nooit op individuele basis worden verleend.

Procedure

U kunt een aanvraag indienen bij de gemeente waar uw zaak is gevestigd. Het college van burgemeester en schepen beslist over de toelating van de afwijking op de wekelijkse rustdag.

Bedrag

Kost

De aanvraag en de toelating voor een afwijking op de wekelijkse rustdag zijn gratis.

Regelgeving

Wet van 10 november 2006 betreffende de openingsuren in handel, ambacht en dienstverlening (artikel 15)

Afwijkingen wekelijkse rustdag 2022 Retie *

* Handelaars die een voorstel wensen te doen voor andere afwijkingen dan deze toegestaan door het schepencollege, kunnen via E informatie@retie.be een voorstel doen. Het schepencollege kan geen individuele afwijking toestaan, maar indien blijkt dat er voldoende draagvlak is, kan onderstaande lijst herbekeken worden in overleg met de handelaars.

Tijdens de week naar aanleiding van de feestdag waarvoor de afwijking werd toegestaan door het schepencollege, mag een handelaar afwijken van zijn/haar vaste wekelijkse rustdag.

Aanleiding/feestdag
Nieuwjaar
Verloren Maandag
Retie-Jaarmarkt
Pasen
Feest van de Arbeid
Moederdag
O.H. Hemelvaart
Pinksteren
O.L.V. Hemelvaart
Retie-Kermis
Krikkrak
Dag van de Klant
Allerheiligen
Kerstmis
Oudjaar