Publieke inspraak over het plan-MER voor het ‘Beleidsplan Ruimte provincie Antwerpen’

Gepubliceerd op woensdag 1 april 2020 0 u.
De provincie Antwerpen maakt een Beleidsplan Ruimte op voor haar grondgebied. Daarin geeft ze haar visie op de ruimte in de provincie zodat er in de toekomst voor iedereen ruimte is om te wonen, te werken en te leven. Je kan het plan inkijken van 24.04.2020 t.e.m. 01.05.2020.

Duurzaam omgaan met de beschikbare ruimte is immers noodzakelijk voor de toekomstige generaties én voor het milieu en het klimaat.

Het beleidsplan bestaat uit een strategische visie voor de lange termijn en drie beleidskaders die op middellange termijn zorgen voor de uitvoering van de visie: ‘Ruimtelijke vertaling van de strategische visie’, ‘Levendige kernen’ en ‘Verdichten en ontdichten van de ruimte’.

Om de mogelijke effecten van dit beleidsplan op mens en milieu in kaart te kunnen brengen, is een procedure voor een plan-milieueffectrapportage opgestart. Een eerste stap daarin is de terinzagelegging van de volledig verklaarde kennisgeving. In die kennisgeving vind je onder meer een beschrijving van het beleidsplan en een voorstel van de methode waarop de milieueffecten van het beleidsplan in het uiteindelijke plan-MER beschreven en bestudeerd zullen worden.

Vanuit jouw kennis van de omgeving kan je de milieueffecten aangeven die volgens jou extra onderzocht moeten worden en de manier waarop dat het best kan gebeuren. Bovendien kan je voorstellen formuleren voor mogelijke locatie- of inrichtingsalternatieven. Je wordt daarom van harte uitgenodigd om deel te nemen aan de inspraakprocedure.

Periode terinzagelegging verlengd n.a.v. Coronamaatregelen

Conform artikel 13 van het noodbesluit van vrijdag 27 maart 2020 (‘Besluit van de Vlaamse Regering tot uitvoering van artikel 5 van het decreet van 20 maart 2020 over maatregelen in geval van een civiele noodsituatie met betrekking tot de volksgezondheid, wat betreft ruimtelijke planning, complexe projecten, plan-milieueffectrapportage en leegstaande en verwaarloosde bedrijfsruimten’) wordt deze terinzagelegging geschorst van 27 maart 2020 tot en met 24 april 2020. Reacties, opmerkingen en bezwaren die ingediend worden tijdens die periode van schorsing worden wel nog als ontvankelijk beschouwd. De periode van terinzagelegging van deze kennisgeving zal dan opnieuw lopen vanaf 25 april 2020 tot en met 1 mei 2020.

Jouw reactie kan je uiterlijk op 1 mei 2020 bezorgen. Je kan ons je reactie op de volledig verklaarde kennisgeving op één van volgende manieren bezorgen:

  • per e-mail, E mer@vlaanderen.be;
  • door afgifte tegen ontvangstbewijs aan uw gemeente- of stadsbestuur
  • door afgifte tegen ontvangstbewijs aan het Team Mer in Brussel
  • via een schrijven aan het Team Mer op het adres Departement Omgeving, Team Mer, Plan-MER voor Beleidsplan Ruimte van de provincie Antwerpen (PL0263), Koning Albert II-laan 20 bus 8, 1000 Brussel