Publieke inspraak over het plan-MER voor de Stroomgebiedbeheerplannen 2022-2027 (PL0259)

Gepubliceerd op maandag 15 april 2019 15.23 u.
Uiterlijk op 22 december 2021 zal de Vlaamse Regering de stroomgebiedbeheerplannen 2022-2027 en het bijhorende maatregelenprogramma vaststellen. De plannen voor Schelde en Maas zullen maatregelen en acties bevatten.

Deze maatregelen en acties moeten zorgen voor een verbetering van de toestand van de watersystemen en voor een betere bescherming tegen overstromingen en droogte.

De Coördinatiecommissie Integraal Waterbeleid (CIW) staat in voor de voorbereiding van deze plannen.

Om de mogelijke effecten van dat plan op mens en milieu in kaart te kunnen brengen, wordt een procedure voor een plan-milieueffectrapportage opgestart.

Van 19 april 2019 tot en met 18 juni 2019 kan je de kennisgevingsnota inkijken en opmerkingen geven. Je kunt de milieueffecten aangeven die volgens jou moeten worden onderzocht en de manier waarop dat het best kan gebeuren. Bovendien kan je voorstellen formuleren voor locatie- of inrichtingsalternatieven.

De nota kan je downloaden via de website voor openbare onderzoeken van de Coördinatiecommissie Integraal Waterbeleid (CIW) (www.volvanwater.be) en via de website www.mervlaanderen.be. De nota ligt ook ter inzage in het gemeentehuis (dienst Omgeving) en bij het Team Milieueffectrapportage in Brussel.

Tot en met 18 juni 2019 kan je jouw opmerkingen bezorgen aan de dienst Omgeving (T 014 38 92 45, E omgeving@retie.be) of aan het Team Milieueffectrapportage van het Departement Omgeving, Koning Albert II-laan 20 bus 8, 1000 Brussel of via het mailadres mer@vlaanderen.be.

Voor meer informatie over milieueffectrapportage surf naar de website
www.mervlaanderen.be of bel naar het gratis nummer 1700.