Interesse in ruimtelijke ordening? Gecoro zoekt nieuwe leden!

Gepubliceerd op dinsdag 4 juni 2019 13.10 u.
Voor de periode 2019-2024 wordt de Gemeentelijke Commissie voor Ruimtelijke Ordening (Gecoro) vernieuwd. Dit is een adviesraad die zich bezighoudt met het lokaal ruimtelijk beleid. De Gecoro speelt een belangrijke rol bij de uitvoering van het gemeentelijk ruimtelijk structuurplan en geeft adviezen

Als Gecoro-lid heb je voeling met wat leeft in Retie, zowel letterlijk als figuurlijk. Je hebt inzicht in ruimtelijke ordening en milieu. Je bent bereid om je een beeld te vormen van een bepaalde ruimtelijke problematiek en om er over te vergaderen, om zo tot een advies te komen dat in overeenstemming is met de reglementering. Je bent uiteraard voldoende mondig om je te kunnen mengen in een discussie.

De Gecoro in Retie zal bestaan uit enerzijds een aantal deskundigen op het vlak van ruimtelijke ordening en milieu, en anderzijds enkele afgevaardigden van diverse maatschappelijke geledingen:

  • milieu- en natuurverenigingen
  • landbouwers
  • verenigingen van werknemers
  • verenigingen van werkgevers en zelfstandigen
  • gezinsverenigingen

De groep van deskundigen kan bestaan uit personen met professionele ervaring (bijvoorbeeld architecten, landmeters, stedenbouwkundigen) ofwel mensen die door kennis van en ervaring met de feitelijke lokale toestand over een waardevolle terreindeskundigheid beschikken.

De kandidaten dienen hun deskundigheid aan te tonen en te motiveren; dit kan maar hoeft niet noodzakelijk te gebeuren aan de hand van diploma’s. Ook kennis en ervaring kunnen aanvaard worden als deskundigheid. De maatschappelijke geledingen duiden een effectief lid en een plaatsvervanger aan als vertegenwoordiger.

Als kandidaat kan je je onafhankelijk opstellen, zowel van politiek als van drukkingsgroepen.

Iets voor jou? Stel je kandidaat voor 1 september!

Je sollicitatie bevat een voorstelling van jezelf en een motivering voor je deelname.

Kandidaturen dienen gericht te worden aan het college van burgemeester en schepenen, Markt 1 te 2470 Retie, voor 1 september 2019. Uit de ingekomen kandidaatstellingen zal de gemeenteraad de leden van de Gecoro (en hun plaatsvervangers) benoemen.