Openbaar onderzoek digitale atlas waterlopen

Gepubliceerd op woensdag 28 juli 2021 16.51 u.
Op 7 mei 2021 keurde de Vlaamse Regering een uitvoeringsbesluit bij de wet onbevaarbare waterlopen goed met bepalingen voor de digitale atlas van de gerangschikte onbevaarbare waterlopen en de publieke grachten. Het ontwerp kan je van 1 september '21 tot 28 februari '22 inkijken.

Het uitvoeringsbesluit regelt:

  • de gegevens die minstens in de digitale atlas moeten staan, zowel voor de gerangschikte onbevaarbare waterlopen als voor de publieke grachten
  • de organisatie van het openbaar onderzoek
  • de actualisatie van de digitale atlas.
Het besluit van 7 mei 2021 stelt dat het ontwerp van de digitale atlas voor zes maanden ter inzage gelegd wordt bij de gemeenten en dat het openbaar onderzoek betrekking heeft op:
  • de aslijnen van de gerangschikte onbevaarbare waterlopen en de publieke grachten
  • de bodembreedte, kruinbreedte en diepte van de bedding van de gerangschikte onbevaarbare waterlopen.

Van 1 september 2021 tot en met 28 februari 2022 kunt u het ontwerp van de digitale atlas van de gerangschikte onbevaarbare waterlopen en de publieke grachten inkijken en becommentariëren op www.integraalwaterbeleid.be

De oude, analoge atlassen van de onbevaarbare waterlopen die het juridisch statuut van de waterlopen vastleggen, worden vervangen door een digitale atlas van de gerangschikte onbevaarbare waterlopen en de publieke grachten.

De informatie in het ontwerp voor de digitale atlas is afkomstig uit de oude analoge atlassen, de Vlaamse Hydrografische Atlas (VHA), bijkomende opmetingen van waterlopen of grachten door de waterloopbeheerders ... Waterloopbeheerders hebben grote inspanningen gedaan om die
informatie zo volledig en correct mogelijk op te nemen. Maar mogelijks komt de informatie in het ontwerp van de digitale atlas niet volledig overeen met de situatie op het terrein, bijvoorbeeld omdat de waterloop of publieke gracht plaatselijk verlegd is of omdat de oever ingericht werd. Daarom wordt het ontwerp voorgelegd via een openbaar onderzoek.

Wanneer je vaststelt dat de loop, de breedte of de diepte van een waterloop of publieke gracht in jouw buurt niet overeenkomt met de weergave in de digitale atlas, dan horen wij dat graag. Op die manier kunnen wij samen de kwaliteit van de atlas verbeteren.

Alle informatie is te raadplegen op www.integraalwaterbeleid.be/nl/beleidsinstrumenten/digitale-atlas.

Opmerkingen kan je via dezelfde website indienen of aan de Technische Dienst bezorgen, T 014 38 92 40, E technische.dienst@retie.be