Lokaal Overleg Kinderopvang (LOK)

In juni 2007 startte het Lokaal Overleg Kinderopvang als officiële adviesraad. Deze raad adviseert het gemeentebestuur over het lokaal beleidsplan kinderopvang en de uitvoering ervan, en over de uitbouw van kinderopvang binnen de gemeente. De adviesraad staat in voor de ontwikkeling van een lokaal beleidsplan dat geldig is voor zes jaar.

Het LOK adviseert en evalueert de lokale opvangsituatie en het beleidsplan, en rapporteert dit aan de gemeenteraad en Kind & Gezin. Het LOK informeert ook de ouders over het aantal en de kwaliteit van het opvangaanbod in de gemeente.

Vertegenwoordigers van de diverse actoren (jeugdwerk, opvang, scholen,…), de ouders en het lokaal bestuur maken deel uit van het Lokaal Overleg Kinderopvang. De samenstelling en de interne werking worden door de gemeenteraad vastgelegd. Leden van de gemeenteraad, het college van burgemeester en schepenen en van de OCMW-raad kunnen wel deel uitmaken van het LOK, maar zijn niet stemgerechtigd.

Het LOK kan advies geven over:

  • de plaatselijke opvanginitiatieven (voor- en naschoolse opvang, buitenschoolse opvang door Kiko, Grabbelpas, Speelpleinwerking, naschoolse sport, sportdagen tijdens de vakantie …);
  • de opvangmomenten (vakantieperiodes …);
  • het op elkaar afstemmen van de plaatselijke opvanginitiatieven (sport-, speelplein- en cultuurinitiatieven);
  • het garanderen van kwalitatief hoogstaande opvang in de scholen;