Lang verblijf: Tijdelijke afwezigheid melden (niet-Belgen)

Voorwaarden

Indien je als vreemde onderdaan tijdelijk (meer dan 3 maanden, minder dan 1 jaar) het land verlaat dien je hiervan melding te maken bij je gemeentebestuur. Je dient wel voldoende belangen te behouden opdat de re-integratie in de hoofdverblijfplaats op elke moment mogelijk is.

Hierdoor kan vermeden worden dat je ambtelijk geschrapt wordt.

De redenen van het tijdelijk verblijf zijn beperkt:

  • Toeristische redenen
  • Reizen in verband met je gezondheid
  • Zakelijke redenen
  • Studies

Bepaalde categorieën van personen zijn niet gebonden aan de strikte termijnen en dit op voorwaarde dat zij de nodige bewijsstukken aanbrengen. Meer info over deze uitzonderingen vind je onder het formulier Tijdelijke Afwezigheid.

Voor personen die reeds genieten van het recht op een duurzaam verblijf in België is het mogelijk om tot 2 jaar afwezig te zijn mét behoud van recht op terugkeer.

Procedure

De referentiepersoon komt aangifte doen voor zichzelf en eventuele gezinsleden. Er wordt een document van tijdelijke afwezigheid ingevuld waarop men de reden noteert en op wie het betrekking heeft alsook de vooropgestelde duur van de tijdelijk afwezigheid.

Er wordt tevens een bijlage 18 – attest van vertrek afgeleverd opdat je na terugkomst je recht op terugkeer kan inroepen. Je verblijfskaart dient nog geldig te zijn bij terugkomst.

Indien je je niet binnen de termijn van recht op terugkeer aanbiedt dan kan de verblijfskaart geannuleerd worden.

Regelgeving

Art.5 van de Wet van 15 december 1980 betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen.

Art. 18-20 van het Koninklijk besluit van 08/10/1981 betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen.

De mogelijkheden tot tijdelijke afwezigheid worden strikt beperkt tot de categorieën van personen die opgenomen zijn in artikel 18 van het Koninklijk Besluit van 16 juli 1992 betreffende de bevolkingsregisters en het vreemdelingenregister (gewijzigd door het Koninklijk Besluit van 9 maart 2017).

Wat meebrengen

  • Je Belgische verblijfstitel
  • Je nationale paspoort of identiteitskaart
  • Bewijsstukken om je afwezigheid te staven (indien van toepassing)

Kostprijs

De melding van een tijdelijke afwezigheid is gratis.