Kort verblijf: Verbintenis tot tenlasteneming

Voorwaarden

Alvorens het Schengengebied te mogen binnenkomen, dient een al dan niet visumplichtige vreemdeling te bewijzen dat hij over voldoende bestaansmiddelen beschikt. Indien hij dit zelf niet heeft of kan bewijzen, kan hij beroep doen op een garant.

Deze garant moet zelf over voldoende bestaansmiddelen beschikken én ofwel de Belgische nationaliteit bezitten of gemachtigd zijn om in België voor onbepaalde duur te verblijven.

De garant stelt zich verantwoordelijk voor de eventuele kosten van medische verzorging, de verblijfskosten en de kosten van repatriëring die de vreemdeling zou maken en dit voor een periode van 2 jaar behoudens het bewijs dat de vreemdeling intussen het Schengengebied verlaten heeft.

Het garantschap kan enkel worden aangegaan voor onderdanen van landen buiten de Europese Economische Ruimte. Het kan zowel voor visum als niet-visumplichtige vreemdelingen voor een kort verblijf van maximum 90 dagen.

Procedure

Indien je je garant wil stellen voor een vreemdeling dan moet je je bij je gemeentebestuur aanmelden.

Je krijgt dan het document verbintenis tot tenlasteneming of bijlage 3bis, die je nauwkeurig dient in te vullen.

Indien de voorwaarden vervuld zijn, legaliseert en dateert de gemachtigde beambte de verbintenis tot tenlasteneming.

De garant dient het document aan de betrokken vreemdeling over te maken samen met de bewijzen van identiteit, voldoende bestaansmiddelen en elk ander nuttig document ter evaluatie van het bedrag van de inkomsten waarover de garant beschikt (bijv. gezinssamenstelling …).

In bepaalde gevallen kan het ook zijn dat de ondertekende verbintenis tot tenlasteneming samen met de bewijsstukken door de gemachtigde beambte aan de dienst Vreemdelingenzaken te Brussel wordt verstuurd met de vraag tot goedkeuring. Nadat deze terug aan het gemeentebestuur werd verstuurd, wordt alles aan de garant overhandigd. Dit kan zijn in het geval de vreemdeling een visum zal aanvragen in een land waar België door een andere Schengenstaat vertegenwoordigd wordt of wanneer de vreemdeling niet visumplichtig is.

Regelgeving

Wet van 15 december 1980 betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen

Koninklijk besluit van 08/10/1981 betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen

Wat meebrengen

  • Je identiteitskaart of verblijfskaart
  • Bewijzen van voldoende bestaansmiddelen: loonfiches van de laatste 3 maanden ofwel een attest opgesteld door een overheidsinstelling ofwel elk document dat het inkomen bewijst(pensioenfiches, bewijs van werkloosheidsuitkeringen, rekening uittreksels van de laatste 3 maanden, aanslagbiljet van voorafgaand jaar …)
    (enkel indien aanvraag door gemeentebestuur aan dienst Vreemdelingenzaken te Brussel dient overgemaakt te worden)
  • Gegevens van de vreemdeling die naar België wenst te komen (kopij van zijn/haar paspoort en adres van huidige verblijfplaats)

Kostprijs

De meest actuele tarieven kan je steeds hier raadplegen.

De aanvraag bedraagt 7,10 EUR (tarief 2024).