Gemeenteraad

De gemeenteraad is bevoegd voor alle gemeentelijke aangelegenheden die niet door de wetgever of decreetgever aan het college van burgemeester en schepenen of aan de burgemeester zijn toegewezen. Hij heeft volheid van bevoegdheid.

De gemeenteraad bepaalt het beleid van de gemeente en kan daartoe algemene regels vaststellen.

De gemeenteraad maakt de gemeentelijke reglementen. Deze reglementen kunnen o.m. betrekking hebben op het gemeentelijk beleid, de gemeentelijke belastingen en retributies en op het inwendig bestuur van de gemeente.

De gemeenteraad keurt de meerjarenplannen, budgetten en jaarrekeningen goed en stelt het organogram, de personeelsformatie en de rechtspositieregeling van het personeel vast. Hij benoemt de algemeen directeur, de financieel directeur en de overige leden van het managementteam.

De gemeenteraad is verder bevoegd voor het inrichten van adviesraden en overlegstructuren, het vaststellen van een intern controlesysteem en een systeem van klachtenbehandeling. Hij is, behoudens uitzonderingen, bevoegd voor het vaststellen van de wijze waarop opdrachten voor werken, leveringen en diensten worden toegewezen en voor het vaststellen van de voorwaarden ervan. Ook de aankoop, verkoop, ruil of verhuring van roerende en onroerende goederen behoort in principe tot de bevoegdheid van de gemeenteraad.

De gemeenteraad bestaat uit 21 leden die rechtstreeks worden verkozen voor een periode van zes jaar. Natalie Adriaensen is de voorzitter van de gemeenteraad.
De algemeen directeur staat de gemeenteraad bij, maar maakt er geen deel van uit. De burgemeester en de schepenen, met uitzondering van de OCMW-voorzitter, maken wel deel uit van de gemeenteraad.

De gemeenteraad vergadert minstens tienmaal per jaar. De vergaderingen zijn openbaar, behalve als het over personen gaat.
De agenda’s en de verslagen kan je steeds raadplegen via de gemeentelijke website.

Samenstelling