Gemeenteraad

De leden van de gemeenteraad vormen sinds 2019 ook de raad voor maatschappelijk welzijn. Zij vertegenwoordigen de hele bevolking en zijn rechtstreeks verkozen.

Agenda, besluitenlijst, zittingsverslag en openbare besluiten

De gemeenteraad vergadert minstens tienmaal per jaar. De vergaderingen zijn openbaar, behalve als het over personen gaat.

Sinds 21 juni 2021 kan je de agenda, de besluitenlijst, het zittingsverslag en de openbare besluiten bekijken via de raadpleegomgeving.

De agenda, besluitenlijst, zittingsverslag en openbare besluiten van voor juni 2021 kan je hier raadplegen.

Samenstelling en bevoegdheden

Het aantal inwoners van de gemeente bepaalt het aantal leden, voor Retie zijn dat er 21. De algemeen directeur staat de gemeenteraad bij, maar maakt er geen deel van uit.

Een van de raadsleden wordt aangesteld als voorzitter van zowel gemeenteraad als de raad voor maatschappelijk welzijn. Binnen de gemeente is de gemeenteraad het belangrijkste bestuursorgaan. De gemeenteraad heeft een algemene regelgevende bevoegdheid voor zaken van gemeentelijk belang tenzij de bevoegdheid is toegewezen aan een ander orgaan van de gemeente (bijv. burgemeester en college van burgemeester en schepenen). De raad voor maatschappelijk welzijn is het bestuur van het OCMW. In dringende gevallen kan de voorzitter beslissen om hulpverlening toe te kennen aan personen en gezinnen, zowel materiaal als financieel.

De gemeenteraad bepaalt het beleid van de gemeente en kan daartoe algemene regels vaststellen.

De gemeenteraad maakt de gemeentelijke reglementen. Deze reglementen kunnen o.m. betrekking hebben op het gemeentelijk beleid, de gemeentelijke belastingen en retributies en op het inwendig bestuur van de gemeente.

De gemeenteraad keurt de meerjarenplannen, budgetten en jaarrekeningen goed en stelt het organogram, de personeelsformatie en de rechtspositieregeling van het personeel vast. Hij benoemt de algemeen directeur, de financieel directeur en de overige leden van het managementteam.

De gemeenteraad is verder bevoegd voor het inrichten van adviesraden en overlegstructuren, het vaststellen van een intern controlesysteem en een systeem van klachtenbehandeling. Hij is, behoudens uitzonderingen, bevoegd voor het vaststellen van de wijze waarop opdrachten voor werken, leveringen en diensten worden toegewezen en voor het vaststellen van de voorwaarden ervan. Ook de aankoop, verkoop, ruil of verhuring van roerende en onroerende goederen behoort in principe tot de bevoegdheid van de gemeenteraad.

Samenstelling