Adviesraad voor Milieu en Natuur

In Retie is een gemeentelijke adviesraad voor Milieu en Natuur - kortweg Milieuraad of MiNa-raad - actief.

De MiNa-raad heeft voornamelijk een adviserende functie. De raad kan, hetzij op eigen initiatief, hetzij op vraag van het schepencollege of de gemeenteraad, advies geven aan de gemeente over het (leef)milieu-, natuur- en duurzaamheidbeleid.

De samenstelling en de werking van de MiNa-raad worden vastgelegd in de statuten en het huishoudelijk reglement, die door de gemeenteraad worden goedgekeurd. In de MiNa-raad zitten vertegenwoordigers van lokale milieu- en natuurverenigingen naast vertegenwoordigers uit onderwijsinstellingen, socioculturele organisaties, vormingsorganisaties en beroepsgroepen zoals land- en tuinbouwers. Een aantal van deze leden is stemgerechtigd.

De vergaderingen zijn openbaar, vinden plaats in de raadzaal van het gemeentehuis en kunnen door elke geïnteresseerde inwoner worden bijgewoond.

Voorzitter:

Leo Vanherck, Donkerstraat 11, 2470 Retie, T 014 37 86 22, E leo.vanherck@telenet.be