Naar inhoud

Verhoogde tegemoetkoming van de mutualiteit

De tegemoetkoming geldt voor:

 • weduwen, weduwnaars, invaliden, gepensioneerden en wezen van loontrekkenden en zelfstandigen;
 • mijnwerkers op invaliditeitspensioen;
 • personen met een handicap van de algemene regeling;
 • personen met een handicap in de regeling zelfstandigen (na 1 jaar ziekte);
 • residenten in België vanaf 65 jaar;
 • ex-ambtenaren in Afrika (vanaf de pensioengerechtigde leeftijd);
 • gepensioneerden ten laste van een buitenlandse wetgeving, ingeschreven in België;
 • personen met recht op een leefloon of een equivalent hiervan als OCMW-steun;
 • personen aan wie een tegemoetkoming personen met een handicap wordt uitbetaald;
 • personen aan wie het gewaarborgd inkomen voor bejaarden wordt uitbetaald (inkomensgarantie voor ouderen);
 • personen met verhoogde kinderbijslag wegens handicap (kinderbijslagfonds);
 • werklozen +1 jaar, ouder dan 50 jaar (vanaf 1 juli 2001 ook samenwonenden!).

Het totaal bruto gezinsinkomen mag het 'grensbedrag' niet overschrijden. Het grensbedrag wordt bepaald door een basisbedrag verhoogd met een bedrag per persoon ten laste. De echtgenote wordt altijd als een persoon ten laste beschouwd, zelfs als zij gerechtigde is. De samenwonende partner wordt gelijkgesteld met de echtgenote indien zij zonder inkomstenvoorwaarde persoon ten laste zou kunnen zijn van de gerechtigde en voor zover er geen verwantschap tot en met de derde graad bestaat met de gerechtigde.

Aan de verhoogde tegemoetkoming zijn de volgende voordelen verbonden:

 • het kunnen genieten van het sociaal telefoontarief. Dit kan aangevraagd worden bij het gemeentebestuur, de Sociale Dienst van het OCMW of Belgacom;
 • een hogere terugbetaling door de mutualiteit van je dokterskosten en een aantal andere gezondheidszorgen;
 • met een attest van het ziekenfonds waarop vermeld staat dat je recht hebt op de verhoogde tegemoetkoming en met een pasfoto kan je in een NMBS-station een kaart ontvangen voor vermindering op het openbaar vervoer;
 • vrijstelling algemene provinciebelasting hoofdverblijf;
 • toepassing van de sociale MAF: dit betekent dat men een snellere terugbetaling krijgt van de oplegkosten voor geneeskundige verstrekkingen (uitgezonderd een aantal medicamenten) wanneer men op jaarbasis het plafond heeft overschreden.

Aan de hand van je klevertje van de mutualiteit kan je nagaan of je het voorkeurtarief geniet. Links onderaan het klevertje vind je een code bestaande uit 3 getallen, een schuine streep en opnieuw 3 getallen. Het derde en zesde getal dienen te eindigen op '1'. Op deze manier heb je het voorkeurtarief.

Meer info