Naar inhoud

Onthaalbureau Inburgering

Het inburgeringsbeleid is bedoeld voor vreemdelingen van achttien jaar en ouder die zich langdurig in Vlaanderen of Brussel komen vestigen. Ook Belgen die niet in België geboren zijn en van wie minstens één van de ouders niet in België geboren is, behoren tot de doelgroep van het inburgeringsbeleid.

Inburgering voor minderjarigen
Voor minderjarige anderstalige nieuwkomers bestaat een toeleidingstraject. Dat houdt in dat het onthaalbureau Inburgering hen begeleidt bij de inschrijving in een school of in het onthaalonderwijs. Die minderjarige anderstalige nieuwkomers krijgen er de kans snel Nederlands te leren en hun mogelijke achterstand in te halen. Als dat nodig is, worden ze ook begeleid naar welzijnsvoorzieningen.

Er zijn verschillende groepen inburgeraars:

  • Nieuwkomers: Nieuwkomers zijn personen die zich onlangs in België gevestigd hebben. Het is belangrijk dat zij snel kennis maken met hun nieuwe thuisland en Nederlands leren.
  • Oudkomers: Oudkomers zijn inwijkelingen die al langer dan een jaar in België wonen. Sommigen van hen zijn nog onvoldoende bekend met het reilen en zeilen in onze samenleving en kennen onvoldoende Nederlands. Ze krijgen alsnog de kans in een inburgeringstraject te stappen. 
  • Bedienaars van erkende erediensten in plaatselijke kerk- en geloofsgemeenschappen die door de Vlaamse overheid zijn erkend: Bedienaars hebben een voorbeeldfunctie binnen hun geloofsgemeenschap. Ze vormen vaak een aanspreekpunt en contactpersoon bij wie gelovigen te rade gaan. Hun positie binnen de geloofsgemeenschap vereist kennis van en inzicht in de samenleving.

Inburgers hebben recht op een inburgeringstraject. Dit bestaat uit een eerste en een tweede gedeelte. Het eerste inburgeringstraject wordt gecoördineerd door het onthaalbureau en bestaat uit een vormingsprogramma ondersteund door een individuele begeleiding van de inburgeraar. Het vormingsprogramma wordt samengesteld uit lessen Nederlands, maatschappelijke oriëntatie en loopbaanoriëntatie.

Wie inburgeringsplichtig is, moet aan de volgende twee voorwaarden voldoen: 

  • zich tijdig op het onthaalbureau aanmelden; 
  • regelmatig de lessen binnen het primaire inburgeringstraject volgen. Dat betekent dat hij of zij bij minstens 80 % van elke cursus die in zijn of haar inburgeringscontract is opgenomen, aanwezig moet zijn.

Als verplichte inburgeraars niet aan de inburgeringsplicht voldoen, kunnen ze een geldboete krijgen. Er kan ook een geldboete opgelegd worden als ze niet meewerken aan het tot stand brengen van het inburgeringsprogramma of weigeren het inburgeringscontract te tekenen.

Praktisch

Burgerzaken

Markt 1
2470 Retie


Tel:  014 38 92 63
Fax:  014 37 27 36
E-mail

Openingsuren

 

maandag

08.30 u. - 12.00 u.
  namiddag: op afspraak
dinsdag 08.30 u. - 12.00 u.
  namiddag: op afspraak
  17.30 u. - 19.30 u.
woensdag 08.30 u. - 12.00 u.
  13.00 u. - 16.00 u.
donderdag 08.30 u. - 12.00 u.
  namiddag: op afspraak
vrijdag 08.30 u. - 12.00 u.

Meer info