Naar inhoud

Omgevingsvergunning – Tankstation, Provinciebaan 80, 2470 Retie - Hernieuwing en verandering door wijziging en uitbreiding

De burgemeester van Retie brengt ter algemene kennis van het publiek dat door Total Belgium nv, gevestigd te 1040 Brussel, Handelsstraat 93, een aanvraag werd ingediend voor het hernieuwen van de omgevingsvergunning na wijziging en uitbreiding van het tankstation gelegen te Retie, Provinciebaan 80, kadastraal bekend afdeling 2 sectie H nr. 30n, als volgt:

  • het lozen van bedrijfsafvalwater met een debiet van 2 m³/uur, 5 m³/dag en 140 m³/jaar via een KWS-afscheider in de openbare riolering (vermindering met 3 m³/uur - 3.4.1.a);
  • 9 verdeelslangen (vermindering met 2 verdeelslangen - 6.5.2);
  • 2 airco’s van respectievelijk 2,5 kW en 14 kW, 1 compressor van 1,5 kW en koelinstallaties van in totaal 5 kW (totaal: 23 kW) (uitbreiding - 16.3.1.1);
  • LPG-verdeelinstallatie met 1 verdeelslang (16.4.1);
  • opslag van 9.000 liter LPG in een bovengrondse houder (vermindering met 1.000 liter propaangas - 17.1.2.2.2);
  • opslag van 26.477,5 kg ontvlambare vloeistoffen van gevarencategorie 3 (= 32.000 liter) in 3 compartimenten van respectievelijk 18.315 kg diesel (= 22.000 liter), 4.162,5 kg huisbrandolie (= 5.000 liter) en 4.000 kg petroleum (= 5.000 liter) van een ondergrondse gecompartimenteerde houder van 70.000 liter bestaande uit 6 compartimenten (17.3.2.1.1.2);
  • opslag van 28.405 kg benzine (= 38.000 liter) in 3 compartimenten van respectievelijk 8.000 liter en 2 x 15.000 liter van een ondergrondse gecompartimenteerde houder van 70.000 liter bestaande uit 6 compartimenten (17.3.2.2.2.a);
  • opslag van 5.000 kg gevaarlijke stoffen in kleine verpakkingen (uitbreiding met 4.730 kg - 17.4);

 

De aanvraag met bijlagen ligt gedurende de periode van 3 januari 2018 tot en met 2 februari 2018 ter inzage van het publiek bij de dienst grondgebiedzaken van het gemeentebestuur. Gedurende die periode kunnen bezwaren en opmerkingen schriftelijk aan het college van burgemeester en schepenen worden gericht, en mondeling aan de burgemeester of aan een door hem aangewezen ambtenaar.

Datum van het bericht: woensdag 03 januari 2018