Naar inhoud

Vacature k.ERF: Coördinator bouwkundig erfgoed IOED

k.ERF

Coördinator bouwkundig erfgoed

Onbepaalde duur (indien IOED k.ERF na 2020 behouden blijft)
Weddeschaal A1-A3 - Werkregime 4/5

Functie en taken

Je wordt tewerkgesteld bij IOED k.ERF, waar je voor de uitvoering van het beleidsplan van de IOED

de doelstellingen met betrekking tot het bouwkundig (en archeologisch) erfgoed zal opnemen.

 

Adviserende en beleidsondersteunende taken:

  • Je bouwt aan een gemeenschappelijke methodiek rond expertise, advisering, beleidsondersteuning, loket- en brugfunctie voor de deelnemende gemeenten en implementeert die methodiek voor de IOED.
  • Je geeft bouwtechnisch (en archeologisch) advies bij onroerend erfgoeddossiers, zowel voor de deelnemende gemeenten als voor hun inwoners.

Uitvoerende taken:

Je stimuleert en ondersteunt de opbouw van kennis en onderzoek, onder meer door het actualiseren van de inventarissen (archeologie en bouwkundig erfgoed) en door het opvolgen van het onderzoek met betrekking tot archeologisch en bouwkundig erfgoed.

Je werkt mee aan de uitbouw van het kennisknooppunt en expertisenetwerk dat IOED k.ERF wil

zijn.

 

Communicatieve taken:

  • Je zorgt voor een correcte en consequente informatiedoorstroom naar de deelnemende gemeenten en de erfgoedactoren binnen de regio.
  • Je coördineert de overlegmomenten met de gemeentelijke diensten patrimonium/(onroerend) erfgoed en zorgt voor de nodige afstemming.
  • Je communiceert zeer helder en open naar je collega’s binnen IOED k.ERF, Erfgoedcel k.ERF, Regionaal Landschap Kleine en Grote Nete en de Raad van Bestuur van Cultuurnetwerk Kempen.

Kandidatuurstelling

Solliciteren kan uitsluitend via e-mail, gericht naar jolien@erfgoedcelkerf.be.

 

Je kandidatuur omvat:

  • motivatiebrief
  • recent CV
  • afschrift van het gevraagde diploma, eventueel aangevuld met relevante extra diploma’s
  • een uittreksel uit het strafregister (model 1) dat niet ouder mag zijn dan drie maanden op het moment van indiening (wanneer er ongunstige vermeldingen voorkomen mag je een schriftelijke toelichting voorleggen)
  • kopie van je rijbewijs

Solliciteren kan uiterlijk tot en met 20 november 2017

Meer informatie over de vacature kan je bekomen bij E jolien@erfgoedcelkerf.be of T 014 56 66 88.

De volledige vacature met profiel, aanbod en voorwaarden kan je hieronder downloaden.

Datum van het bericht: dinsdag 31 oktober 2017