Naar inhoud

Bekendmaking: Milieuvergunningsaanvraag inrichting klasse 2 - Hondenkwekerij (Berg)

De burgemeester van Retie brengt ter algemene kennis van het publiek dat door het schepencollege, bij besluit van 26 september 2017, vergunning werd geweigerd aan Stappers Rudi, wonende te 2480 Dessel, Turnhoutsebaan 179, voor een hondenkwekerij op volgende percelen gelegen te Retie, Berg 34b, kadastraal bekend als afdeling I sectie A nrs. 593e – 594c. De aanvraag omvatte volgende Vlarem-rubrieken:

 

9.9.2.a.:  Inrichting voor het houden van maximum 50 honden

 

De beslissing ligt gedurende de periode van 5 oktober 2017 tot en met 5 november 2017 ter inzage van het publiek bij de dienst Grondgebiedzaken van het gemeentebestuur.

 

Tegen deze beslissing kan beroep worden aangetekend bij de Bestendige Deputatie van de Provincieraad, Koningin Elisabethlei 22, 2018 Antwerpen, overeenkomstig artikel 51 van het Vlaams Reglement betreffende de milieuvergunning.

 

Tot staving van de ontvankelijkheid van het eventuele beroep dient bij het beroepschrift het attest van betekening evenals het bewijs van betaling van de voorgeschreven dossiertaks gevoegd te worden.

Datum van het bericht: woensdag 04 oktober 2017