Naar inhoud

Bekendmaking: Milieuvergunningsaanvraag inrichting klasse 2 - Grondwaterwinning (Hoekstraat)

De burgemeester van Retie brengt ter algemene kennis van het publiek dat door Van Looy bvba, gevestigd te 2370 Arendonk, Steert 13, een aanvraag werd ingediend voor een milieuvergunning voor een grondwaterwinning. De aanvraag omvat volgende Vlarem-rubrieken:

 

53.8.2°: Grondwaterwinning met een maximum debiet van 15.500 m³/jaar en 810 m³/dag

 

De aanvraag voor bovengenoemde activiteiten heeft plaats op volgend perceel, gelegen te Retie, Hoekstraat z/n, kadastraal bekend als afdeling I sectie B nr. 768A.

 

De milieuvergunningsaanvraag met bijlagen ligt gedurende de periode van 25 augustus 2017 tot en met 25 september 2017 ter inzage van het publiek bij de dienst Grondgebiedzaken van het gemeentebestuur.

 

Gedurende die periode kunnen bezwaren en opmerkingen schriftelijk aan het college van burgemeester en schepenen worden gericht, en mondeling aan de burgemeester of aan een door hem aangewezen ambtenaar. Er wordt geen informatievergadering georganiseerd.

Datum van het bericht: vrijdag 25 augustus 2017