Naar inhoud

Politieraad

De politieraad van de politiezone Kempen Noord-Oost bestaat uit 17 leden en wordt evenredig samengesteld uit gemeenteraadsleden van de gemeentes Arendonk, Ravels en Retie, die samen de politiezone vormen.
De samenstelling gebeurt op basis van de bevolkingscijfers van iedere gemeente. De burgemeesters van onze politiezone zijn van rechtswege lid van de politieraad en zijn niet meegerekend in de voornoemde 17 politieraadsleden.

De politieraad vergadert zo dikwijls als de zaken die tot haar bevoegdheid behoren het vereisen, en minstens viermaal per jaar. Zij neemt de verantwoordelijkheid over van de diverse gemeenteraden wat politiezaken betreft.

De bevoegdheden van de politieraad omvatten o.a. :

  • goedkeuring jaarlijkse begroting;
  • goedkeuring uitgaven politiezone;
  • bepalen van de personeelsformatie;
  • goedkeuren vacatures, benoemingen, aanbestedingen, pensioendossiers, loopbaanonderbreking …;
  • benoeming zonale secretaris en bijzondere rekenplichtige;
  • voordracht korpschef ter benoeming door de Koning.

Burgemeester Patrick Geuens is van rechtswege lid van het politiecollege dat tweewekelijks vergadert in de gebouwen van de politie in Arendonk. De politieraadsleden die in de gemeenteraad van 2 januari werden aangeduid, leggen op 1 februari de eed af in handen van Walter Luyten, burgemeester van Ravels en voorzitter van het politiecollege.

Voor Retie zijn dit: Natalie Adriaensen, Lief Govaerts, Nicole Boonen, Guy Vanherck en Karolien Adriaensen

 

Waarvoor kan je op deze dienst terecht?

Praktisch

Politieraad

Meer info